Sadra Logo
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

ساختمانی و شهرسازی

1- مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی ، معماری ، نقشه های تفکیکی و آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی

2- احداث ساختمان و برج های تجاری و اداری مطابق قوانین و مقررات جاری

3- تسهیل گری در احداث ساختمان  در بافت های فرسوده ، قدیمی و سکونت گاه های غیررسمی و ناکارآمد شهری 

 4-تملک املاک مورد نیاز شهرداری ها واقع در طرح های عمرانی و سایر امور مرتبط با فعالیت 5- مدیریت و نظارت و اقدام در ساماندهی انواع مشارکت ها اعم از مشارکت های مردمی مالکان ، ساکنان و سرمایه گذاران واقع در طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

6- انجام امور پیمانکاری و اجرای طرح های مسکن ، راه و ساختمان ، شهرک سازی ، آماده سازی زمین ، خدمات و تأسیسات ، مدیریت طرح و ساخت و اجرای پروژه ها در زمینه های ساختمانی ، شهرسازی و ...

7- انجام خدمات بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی

8- مهندسی مالی پروژه ها ، امکان سنجی و تهیه بسته های سرمایه گذاری 

9-مدیریت ساماندهی و استفاده های بهینه از حاشیه و بستر رودخانه های دائمی و فصلی

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@