Menu

صنعتی و بازرگانی

نوشته شده در:1395-03-16 05:20:52

1-بازرگانی عمومی

2-بازاریابی کالا و خدمات فنی مهندسی در بازارهای محلی و منطقه ای و بین المللی

3-انعقاد قرارداد مشارکت به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولیدی

4-راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه صنعت، بازرگانی