Menu

مقالات

نوشته شده در:1395-05-27 14:39:50

امکان سنجی طراحی اوراق سرمایه گذاری مسکن با عایدات تصادفی

تأمین مالی مجدد با پشتوانه های فراموش شده
توسعه معابر درون شهری
حاشیه نشینی در شهرها
بسته حمایتی موثر و ساختار مدیریتی اعتماد آفرین
بررسی شیوه های تجهیز منابع پروژه های نوسازی شهری
ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری و خلق ارزش افزوده در محلات فرسوده شهری
گردشگری ، روشهای جذب و توسعه آن
مبانی تدوین برنامه اجرایی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهرینگاهی به شیوه های مدیریت 
بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری
تئوری ها ، روش و مفاهیم تأمین مالی کارآفرینانه
راهبردهای ساختار زیست محیطی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری
مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام و بورس اوراق
بررسی تأثیر مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس
ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی ، کالبدی و خدمات شهری
توسعه پایدار شهری و برخی عوامل موثر بر آن
توسعه پایدار شهری ، مفاهیم و دیدگا ها
مدیریت شهری
حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری
آموزش شهروندی و نقش آن در تحقق دستیابی به توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار شهری گامی در جهت احیای فضاهای سبز و مناظر شهری